1.  לשכת רואי החשבון בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה בשנת 1931 ומאגדת למעלה מ-11,000 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-130 חברים נלווים בינלאומיים. הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידה הלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק.
2.  רשות המיסים בישראל
רשות המסים בישראל הוקמה, הלכה למעשה, בעקבות החלטת הממשלה בדבר איחוד האגפים – מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע”מ, ושע”מ (שירות עיבודים ממוכנים), שהתקבלה ביום 15.9.03, במטרה: “לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד, להסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים”. האיחוד נכנס לתוקף ביום 1.9.04. החל מאפריל 2007 מכהן יהודה נסרדישי בתפקיד מנהל רשות המסים בישראל (להלן – “הרשות” או “רשות המסים”). הקמת רשות המסים היוותה מהלך בעל חשיבות, הן בהיבט של התייעלות מערכת המס ושיפור השירות לאזרח, והן כחלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק בישראל.
3.  המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג)
המועצה להשכלה גבוהה היא תאגיד שהוקם מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי”ח-1958, במטרה להוות את המוסד הממלכתי בישראל לענייני ההשכלה הגבוהה.
4.  משרד הביטחון
משהב”ט הוא משרד ממשלתי מורכב, גדול בהיקפו ועוצמתו, בעל השפעה על המשק והתעשיות הביטחוניות. יעודו של המשרד לסייע לצה”ל ולתמוך בו ע”י הפעלת מערכות אזרחיות באופיין, שאין הכרח שהצבא יקים ויפעיל אותן בעצמו. ליבת העשייה של המשרד היא בעיקרה: כלכלית, מסחרית והנדסית. ובנוסף – תחומים נוספים כמו שיקום, הנצחה, קשרי חוץ, חיילים משוחררים ועוד.
5.  משרד הפנים
משרד הפנים הינו האחראי על השלטון המקומי, דהיינו הרשויות המקומיות, על מדיניות התכנון וביצועה, על הפיקוח על הבניה, על שרותי הכבאות, ההצלה ושרותי החרום, ועל מערכת הבחירות. כמו כן, על נושא האזרחות והסדרת הכניסה והשהייה בארץ, התושבות והרישומים האישיים.
6.  משרד החינוך
אתר משרד החינוך -אוח “אינטרנט ומידע חינוכי”, חדשות החינוך, עדכונים, עלון אוחודשי ועוד.
7.  משרד האוצר
משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה. המשרד אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל ועל ביצועה. תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל מתבצעים באמצעות הכנת הצעת תקציב המדינה ופיקוח על ביצועו מחד, וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים מאידך. כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, קובע את מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי, ואחראי על ניהול נכסי המדינה.המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון. בתוך המשרד פועלות יחידות מטה חשובות כמו אגף הכלכלה והמחקר הלשכה המשפטית, והאגף לקשרים כלכליים בינלאומיים, לצד יחידות-סמך כגון הלשכה לשיקום נכים, האפוטרופוס לנכסי נפקדים והמדפיס הממשלתי.