Kobi Navon

קובי נבון, שותף

רואה חשבון משנת 1988, B.A  כלכלה וחשבונאות (אונ’ העברית), L.L.M משפטים (אונ’ בר אילן).

מוסמך לשכת המבקרים הפנימיים העולמית IIA כמבקר איכות על הביקורת הפנימית בתאגידים,  חבר הועד המרכזי בלשכת רו”ח, מבקר פנימי בחברות ממשלתיות מהגדולות במשק ובגופים ציבוריים נוספים.

בודק שכר מוסמך, מרצה בקורס דירקטורים, דירקטור בחברות ציבוריות, כיהן כיו”ר דירקטוריון בחברה ממשלתית וכדירקטור ויו”ר ועדת ביקורת בחברה ממשלתית אחרת.

ניסיון רב בביקורת פנימית ובביקורת סיכונים בגופים פרטיים, עסקיים וממשלתיים.

דוא”ל: kobi@na-wa.co.il
טלפון: 054-5468888

צביקה ויספלד, שותף

רואה חשבון משנת 1993, B.A  כלכלה וחשבונאות.

ניסיון בתחום ביקורת דוחות כספיים של גופים גדולים כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, בתי חולים,  תאגידים סטטוטוריים, חברות בנות ציבוריות, תאגידים כלכליים מכל ענפי המשק, איגוד ערים, עמותות, מלכ”רים וחל”צ.

ניסיון בתחומים כלכליים,  הערכות שווי, תכניות עסקיות, תכנוני מס בארץ ובחו”ל, יעוץ כלכלי ופיננסי, בדיקת נאותות.

ניסיון בתחום הביקורת הפנימית, ובעיקר בגופים ממשלתיים ומשרדי ממשלה כגון: משרד הביטחון (בסיווג בטחוני), משרד הפנים, משרד החוץ, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד האנרגיה, משרד החקלאות.

חשב מלווה האחראי על כתיבה ויישום של תכניות הבראה וכן בליווי גופים כאמור.

דוא”ל: Zvika@na-wa.co.il
טלפון: 054-8001188

Adi Domb

עדי דומב, מנהלת

רואת חשבון משנת 2014, B.A במנהל עסקים התמחות בחשבונאות, התמחות משנה בשוק ההון.

עוזרת הוראה בחוג לחשבונאות בבית הספר למנהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למנהל.

ניסיון בתחום ביקורת דוחות כספיים של גופים כגון: חברות פרטיות, חברות בנות ציבוריות,  רשויות מקומיות, בתי חולים,  עמותות, מלכ”רים וחל”צ.

ניסיון בתחום הביקורת הפנימית בתאגידים סטטוטוריים ממשלתיים וציבוריים.

ניסיון בתחומים כלכליים,  הערכות שווי, תכנוני מס, יעוץ כלכלי ופיננסי, בדיקת נאותות.

דוא”ל: adia@na-wa.co.il
טלפון: 052-8748846

Svetlana

סבטלנה פדורובסקי, מנהלת

רואת חשבון משנת 2009, B.A הנדסת כלכלה (מחו”ל, המאושר בארץ), תעודה בלימודי המשך חשבונאות בישראל.

מרכזת תחום ביקורת חיצונית, לרבות ביקורת ועריכת דוחות הכספיים בחברות הממשלתיות ומשרדי ממשלה.

דוא:ל: svetlana@na-wa.co.il
טלפון: 052-3766757

Yehuda

יהודה ברנס, מנהל

רואה חשבון משנת 2014, B.A  בחשבונאות ומערכות מידע.

מרכז תחום הביקורת הפנימית בגופים ממשלתיים ומשרדי ממשלה.

ניסיון בתחום הביקורת הפנימית בגופים כגון: משרד הביטחון (בסיווג בטחוני), משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד האנרגיה.

ניסיון בתחום ביקורת דוחות כספיים של גופים כגון: חברות פרטיות, חברות בנות ציבוריות,  רשויות מקומיות ומלכ”רים.

בודק שכר מוסמך.

דוא”ל: Yehuda@na-wa.co.il
טלפון: 052-3121480